TPS: Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán năm 2021

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố thông tin về:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

2. Thuyết minh Báo Cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận năm 2021 so với năm 2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- BCTC  năm 2021 đã kiểm toán

- Thuyết minh Báo Cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Công văn giải trình biến động lợi nhuận năm 2021 so với năm 2020