Bên cạnh đó, TPBS vẫn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật như: tư vấn niêm yết, tư vấn đại chúng, tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ,...