THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG  
   CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ TÁM TRÁI PHIẾU BOND.HQN.2021.03  
  Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ tám, Trái phiếu BOND.HQN.2021.03 như sau :  
  1.      Thông tin Trái phiếu   
  Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH QUY NHƠN  
  Tên trái phiếu: BOND.HQN.2021.03  
  Mã trái phiếu: HQNCH2124003  
  Kỳ hạn: 3 năm  
  Ngày phát hành: 12/05/2021  
  Ngày đáo hạn: 12/05/2024  
  2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ tám Trái Phiếu BOND.HQN.2021.03 như sau:   
  Ngày xác định lãi suất tham chiếu: Trước 11 giờ, ngày 02/02/2023  
  Kỳ thanh toán lãi thứ tám: Là giai đoạn từ ngày 12/02/2023 đến ngày 12/05/2023 (không bao gồm ngày 12/05/2023)  
  Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ tám: 12,2% /năm  
  Lãi suất tham chiếu (*) 8,2% /năm  
  Biên độ cố định 4% /năm  
  Vui lòng xem file đính kèm tại đây:    
  -       CV Số: 41/2023/TPS-CV    
(*): 
       Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm online điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Hợp Đồng Đại Lý.
      Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam.