THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU ORS12304 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ HAI
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu ORS12304 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (ORSH2328001)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 03/07/2023
-   Ngày đáo hạn: 03/07/2028
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu ORS12304 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 18/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ hai
-   Kỳ thanh toán lãi thứ hai: Là giai đoạn từ ngày 03/10/2023 đến ngày 03/01/2024 (không bao gồm ngày 03/01/2024)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ hai cho Trái chủ: 03/01/2024
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 590/2023/TPS-CV