THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.TPS.2022.01 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ BA
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.TPS.2022.01 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
-   Tên trái phiếu: BOND.TPS.2022.01
-   Mã trái phiếu: ORSH2227001
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 24/05/2022
-   Ngày đáo hạn: 24/05/2027
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.TPS.2022.01 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 09/02/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ ba
-   Kỳ thanh toán lãi thứ ba: Là giai đoạn từ ngày 24/11/2022 đến ngày 24/02/2023 (không bao gồm ngày 24/02/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ ba cho Trái chủ: 24/02/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 50/2023/TPS-CV