THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.HTL.2021.19 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ SÁU
Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.HTL.2021.19 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND
-   Tên trái phiếu: BOND.HTL.2021.19
-   Mã trái phiếu: H79CH2124019
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 18/08/2021
-   Ngày đáo hạn: 18/08/2024
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.HTL.2021.19 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 03/02/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ sáu
-   Kỳ thanh toán lãi thứ sáu: Là giai đoạn từ ngày 18/11/2022 đến ngày 18/02/2023 (không bao gồm ngày 18/02/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ sáu cho Trái chủ: 20/02/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 35/2023/TPS-CV