THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU ORS12203 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ SÁU
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu ORS12203 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227002)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 28/06/2022
-   Ngày đáo hạn: 28/06/2027
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu ORS12203 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 13/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ sáu
-   Kỳ thanh toán lãi thứ sáu: Là giai đoạn từ ngày 28/09/2023 đến ngày 28/12/2023 (không bao gồm ngày 28/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ sáu cho Trái chủ: 28/12/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 585/2023/TPS-CV