THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU DBJ12201 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ BẢY
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu DBJ12201 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BIÊN
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Điện Biên (DBJCH2225001)
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 25/03/2022
-   Ngày đáo hạn: 25/03/2025
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu DBJ12201 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 08/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ bảy
-   Kỳ thanh toán lãi thứ bảy: Là giai đoạn từ ngày 25/09/2023 đến ngày 25/12/2023 (không bao gồm ngày 25/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ bảy cho Trái chủ: 25/12/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 582/2023/TPS-CV