THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU RHG12102 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ TÁM
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu RHG12102 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&H
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H (RHGCH2124006)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 28/12/2021
-   Ngày đáo hạn: 28/12/2026
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu RHG12102 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: Vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ tám
-   Kỳ thanh toán lãi thứ tám: Là giai đoạn từ ngày 28/09/2023 đến ngày 28/12/2023 (không bao gồm ngày 28/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ tám cho Trái chủ: 28/12/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 586/2023/TPS-CV