ORS: Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông công bố:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

3. Giải trình biến động lợi nhuận năm 2018 so với năm 2017

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

BC_Tai chinh_nam 2018_da kiem toan

CV_Giai trinh_Bien dong LN nam 2018 so voi nam 2017