ORS: Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Bao cao tai chinh_Quy 1 nam 2019

Giai trinh bien dong loi nhuan_Q1.2019