ORS: Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2018 so với quý 3 năm 2017

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Bao cao tai chinh_Quy 3_2018

Giai trinh_Bao cao tai chinh_Quy 3_2018