ORS: Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Bao cao tai chinh_Quy 4 nam 2018

Giai trinh bien dong loi nhuan_Quy 4 nam 2018