TPS: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố thông tin về:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2. Báo cáo an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2. Báo cáo an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán