TPS: Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2019

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố thông tin về:

1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán.

2. Công văn giải trình Biến động lợi nhuận bán niên năm 2019 so với năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán.

Công văn giải trình Biến động lợi nhuận bán niên năm 2019 so với năm 2018