Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, chi tiết như sau:

  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
  • Công văn giải trình biến động lợi nhuận năm 2018 so với năm 2019

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán

- Công văn giải trình biến động lợi nhuận 2019 so với 2018