Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

- BCTC Quý 3 năm 2019

- CV giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2019 so với Quý 3 năm 2018