CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPS trân trọng công bố:

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022.
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- BBKP số: 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

- NQ số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ