CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

TPS trân trọng công bố thông tin về việc:

- UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK ký ngày 27/05/2021.

- Bản cáo bạch kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK

- Bản cáo bạch