CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ 1000 TỶ

 

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ như sau:

Tổ chức phát hành

: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Mã trái phiếu

: ORSH2126001

Tổng giá trị trái phiếu phát hành

: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)

Tổng số lượng trái phiếu phát hành

: 10.000.000 trái phiếu

Mệnh giá

: 100.000 VND/Trái phiếu

Kỳ hạn

: 60 tháng

Loại hình

: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành

Lãi suất áp dụng cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên

: 9,2%/năm

Lãi suất áp dụng cho lỗi kỳ tính lãi tiếp theo

: Tổng của lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, lãi trả cuối kỳ do TPBank công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 2,5%/năm nhưng trong môi trường hợp không thấp hơn 9,2%/năm

Kỳ tính lãi

: 03 tháng/lần từ Ngày phát hành

Ngày phát hành

: 20/04/2021

Ngày đáo hạn

: 20/04/2026

Ngày kết thức đợt phát hành

: 07/06/2021

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Công văn số: 402/2021/CV-TPS