TPS trân trọng thông báo Kết quả giao dịch của Người có liên quan đến Người nội bộ như sau:

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao:

Họ và tên cá nhân: NGUYỄN DIỆP ANH

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan đến Người nội bộ

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

Họ và tên người nội bộ: TRẦN SƠN HẢI

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc

Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

3. Mã chứng khoán giao dịch:

Mã chứng khoán cơ sở: ORS

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 003C754727    

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán:

Loại giao dịch đăng ký: chưa đăng ký mua

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: chưa đăng ký mua

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 5.000 cổ phiếu

Loại giao dịch đã thực hiện mua: Mua

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.000 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0.005%)

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 17/06/2021

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không có