CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 .

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT