CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 về việc:

  • Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 07/2022/NQ-HĐQT