CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN 1 NĂM 2021

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT về việc:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 05/2021/NQ-HĐQT