CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 01/06/2021 về việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/06/2021

- Mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

Trân trọng !

      Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT