CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc:

  • Chỉ định Ngân Hàng TMCP Tiên Phong làm Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu doanh nghiệp.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 17/2022/NQ-HĐQT