CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPS trân trọng công bố:

  • Quyết định Hội đồng quản trị số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2022 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của TPS.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- QĐ số: 04/2022/QĐ-HĐQT