CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố thông tin thời gian thực hiện và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

  1. Thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 27/05/2022
  2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 10/06/2022
  3. Thời gian thực hiện tổng hợp và kiểm phiếu: Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022
  4. Tài liệu lấy ý kiến bao gồm:
  • Thư ngỏ của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến số 404/TPS/HĐQT-TN;
  • Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lấy ý kiến số 03/2022/TTr-BKS;
  • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

-  Thư ngỏ số 404/TPS/HĐQT-TN;

- Tờ trình của BKS số 03/2022/TTr-BKS;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ