CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

TPS trân trọng công bố thông báo số 950/TB-CNVSD ngày 01/06/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, chi tiết như sau:

 • Mã chứng khoán: ORS
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021
 • Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1
  • Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
  • Thực hiện: 1:1 (01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
 • Mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 25/06/2021 đến ngày 09/07/2021
 • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 25/06/2021 đến 16/07/2021
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  • Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở mới Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
   • Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
   • Số Tài khoản: 1061008866039
   • Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn

 Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Thông báo số 950/TB-VSD