1. Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền Mua cổ phiếu của: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

2. Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền Mua cổ phiếu của: Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam

3. Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền Mua cổ phiếu của: Nguyễn Thị Lệ Tùng