CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố : Công văn 3327/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Chứng Khoán Tiên Phong.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Công văn 3327/UBCK-QLKD ngày 28/05/2024