THÔNG BÁO

Chứng khoán Tiên Phong trân trọng thông báo công văn số 912/TB-SGDHCM về việc: “ Giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết”

Theo Quyết định số 235/QĐ-SGDHCM ngày 02/5/2024 tại Sở giao dịch Tp. Hồ Chí Minh, Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 100.000.000 cổ phiếu

  • Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
  • Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 300.000.000 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 3.000.000.000.000 đồng
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/5/2024
  • Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết:

+ Ngày 13/5/2024: 94.919.294 cổ phiếu tự do chuyển nhượng

+ Ngày 31/3/2025: 5.080.706 cổ phiếu (cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/3/2025)

 

* Công văn 912/TB-SGDHCM ngày 04/05/2024