THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng Thông báo công văn số 252/2024/TPS-CV và 255/2024/TPS-CV về việc "THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ BÁO BÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

  • Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 300.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 300.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.000.000 cổ phiếu
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12
  • Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán ( chốt tại ngày 31/12/2023)

   Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

               - 252/2024/TPS-CV

               - 255/2024/TPS-CV