CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TPS trân trọng công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

- Lý do và mục đích :Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Thởi gian thực hiện ĐHCĐ dự kiến: 24/04/2024

- Nội dung Đại hội:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

b) Báo cáo tải chính năm 2023 đã được kiểm toán

c) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

d) Các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đính kèm:

* Công văn số 572/TB-CNVSDC ngày 07 tháng 03 năm 2024.

* Thông báo số 530/TB-SGDHCM ngày 12/03/2024