THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng Thông báo công văn số 221/2024/TPS-TB về việc "THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC”

  •  
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.000.000 cổ phiếu
  • Tổng giá trị phát hành: 360.000.000.000 đồng( Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14 tháng 06 năm 2024
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 17 tháng 06 năm 2024
  • Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Thông báo 221/2024/TPS-TB

- Thông báo 1117/TB-SGDHCM