THÔNG BÁO

GIAO DỊCH THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
  • Mã chứng khoán: ORS
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền: 10.091.700 CP (tỷ lệ 5,05%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua phát hành thêm: 5.045.850 cổ phần
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 15.137.550 CP (tỷ lệ 7,57%) (Tỷ lệ tính trên vốn điều lệ trước khi tăng vốn;) Tỷ lệ tính trên vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn thành công 5,05%)
  • Ngày thực hiện giao dịch: 06/03/2024
  • Đính kèm Báo cáo của Nhà đầu tư: Nguyễn Thị Vân Anh ngày 12 tháng 03 năm 2024

Trân trọng !