Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

BCC

Công ty Cổ phần

Xi Măng Bỉm Sơn

23/08/2023

25/08/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo số 2801/TB-SGDHN

 

Trân trọng !