Kính gửi Quý Khách Hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong xin gửi thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc giao dịch trở lại. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng.