Thông báo loại IDJ khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

07/10/2021

07/10/2021

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo số 3069/TB-SGDHN

Trân trọng !