THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỆNH GIÁ TRÁI PHIẾU SMN.2020

 

 

Công Ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với vai trò là Đại lý Lưu ký và Đại lý Quản lý chuyển nhượng xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh mệnh giá  Trái Phiếu do Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang phát hành như sau:

 

Trái phiếu

Mệnh giá

Số lượng Trái phiếu lưu hành

Tổng mệnh giá Trái phiếu lưu hành

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

BOND.SMN.2020.01

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.02

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.03

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.04

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.05

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.06

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

BOND.SMN.2020.07

100.000.000 đồng/Trái phiếu

100.000 đồng/Trái phiếu

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

 

  • Thời gian áp dụng mệnh giá mới : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu.

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: