THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng như sau: 

Số 494/2021/CV-CII

Trân trọng!