Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “CII”) và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong trân trọng thông báo về việc Phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành 500 tỷ đồng, nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
  2. Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng;
  3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành;
  4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;
  5. Các nghị quyết và phương án liên quan đến đợt phát hành:
  1. Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 272/2021/NQ-HĐQT và Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đính kèm Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 272/2021/NQ-HĐQT;
  2. Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 277/2021/NQ-HĐQT;
  3. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 14/2021/QĐ-CT.HĐQT;
  4. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 17/2021/QĐ-CT.HĐQT.
  1. Điều lệ Tổ Chức Phát Hành;
  2. Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành:
  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 được kiểm toán;
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán;
  3. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 được kiểm toán;
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán;
  5. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 được soát xét;
  6. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 được soát xét.
  1. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
  2. Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu;
  3. Hướng dẫn đặt mua trái phiếu;
  4. Giấy đăng ký đặt mua trái phiếu.

Trân trọng !