THÔNG BÁO

TPS - Chứng Khoán Tiên Phong trân trọng thông báo các điều kiện trước khi cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ như sau:

  1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu : không thấp hơn 50%
  2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì   : không thấp hơn 35%
  3. Lãi suất vay               : 12%/năm
  4. Thời hạn vay             : 90 ngày 
  5. Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung: Tin nhắn SMS/Gọi điện thoại/Email
  6. Tỷ lệ bán giải chấp   : dưới 30%
  7. Danh sách dự kiến cho vay ký quỹ: xem tập tin đính kèm
  8. Ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ: 13/04/2020

 

Trân trọng !

- Danh sách dự kiến cho vay ký quỹ (đính kèm)