Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi trái phiếu BOND.TPS.2020.02_Kỳ thanh toán lãi thứ hai