Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi trái phiếu KHL082022-02_Kỳ thanh toán lãi thứ ba