THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT GIAO DỊCH KÝ QUỸ ​