Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ 5 _Trái phiếu CII052022