TPS: Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023