TPS: Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 về việc Phát hành TP riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng