Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kỳ thứ 8 _Trái phiếu BOND.HTL.2020.01