TPS: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 05/2023