Công Bố Rủi Ro

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”) được chấp thuận cho phép cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến (“Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”) trên cơ sở Quyết định số 422/QĐUBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2016. 
Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến này (“Bản Công Bố”) do TPS ban hành (có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm và được công bố trên website chính thức của TPS) áp dụng cho tất cả các Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến được cung cấp bởi TPS thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến TPSTRADE theo địa chỉ đường dẫn https://trade.tpbs.com.vn/signin (“Hệ Thống Giao Dịch”). 


Bằng việc sử dụng Hệ Thống Giao Dịch của TPS, Khách Hàng thừa nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ các nội dung liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến được nêu tại Bản Công Bố này, cụ thể như sau:

1. Rủi ro tiềm ẩn  
Hệ Thống Giao Dịch được TPS xây dựng, vận hành và không ngừng cải tiến tại mọi thời điểm nhằm mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Mặc dù vậy, Hệ Thống Giao Dịch sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, có thể xuất phát do nguyên nhân của thiết bị, phương tiện, đường truyền tín hiệu hoặc do sự cố, lỗi, sơ suất của các bên liên quan. Bất kể mọi nỗ lực của TPS, các rủi ro tiềm ẩn đó là ngoài sự lường trước, kiểm soát của TPS cũng như không thể phòng ngừa, ngăn chặn hoàn toàn, bao gồm nhưng không giới hạn một số rủi ro có thể liệt kê sau đây:

a. Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm, hạ tầng, thiết bị;

b. Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị chậm trễ và/hoặc sai lệch dữ liệu trong quá trình truyền tải lệnh qua mạng Internet;

c. Hệ thống mạng bị ngưng trệ hoạt động do nghẽn mạng đường truyền, mất điện hoặc lỗi lập trình;

d. Hệ thống máy tính bị virus máy tính xâm nhập, dẫn đến ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;

e. Việc nhận dạng Khách Hàng đăng nhập Hệ Thống Giao Dịch không chính xác, lỗi xác thực, lỗi bảo mật xảy ra; thông tin bảo mật, thông tin đăng nhập tài khoản của Khách Hàng bị tiết lộ, đánh cắp vì bất kỳ lý do nào;

f. Bảng giá chứng khoán, giá cả thị trường chứng khoán cũng như các tin tức, thông tin trên Hệ Thống Giao Dịch bị hiển thị, cập nhật chậm trễ, không hoàn chỉnh, thiếu chính xác;

g. Rủi ro xảy ra từ các phương thức xác thực đặt lệnh của Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng thực hiện không đúng thao tác đặt lệnh do lỗi, sơ suất, bất cẩn và/hoặc không thể thu hồi lệnh đã được ghi nhận;  

h. Các nguyên nhân khách quan và/hoặc sự kiện bất khả kháng khác như thiên tai, lũ lụt, động đất, sự thay đổi chính sách, quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào của việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc Hệ Thống Giao Dịch; 

i. Những rủi ro khác mà các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, TPS thấy cần thiết phải công bố.

2. Miễn trừ trách nhiệm 
Khách Hàng tuyên bố, bảo đảm và cam kết miễn trừ cho TPS mọi trách nhiệm phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến do TPS cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác dẫn đến việc không thể sử dụng được Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến hoặc bất kỳ sự ngắt quãng, tạm ngưng, sự cố, lỗi truy cập Hệ Thống Giao Dịch nào xảy ra với Khách Hàng;

b. Khách Hàng sử dụng thông tin hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, hành động nào trên Hệ Thống Giao Dịch của TPS, dù đã được TPS cảnh báo hoặc chưa cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

c. Thông tin định danh, thông tin đăng nhập tài khoản của Khách Hàng không được bảo mật toàn vẹn, bị tiết lộ, đánh cắp vì bất kỳ lý do nào và/hoặc tài khoản của Khách Hàng bị đăng nhập, truy cập bởi bất kỳ bên nào khác không phải Khách Hàng;

d. TPS thực hiện chậm trễ và/hoặc không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo thỏa thuận với Khách Hàng do bất kỳ nguyên nhân nào xuất phát từ thiết bị, phương tiện, đường truyền tín hiệu và/hoặc do sự cố, lỗi, sơ suất của các bên liên quan và/hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của TPS;

e. Xảy ra bất kỳ rủi ro nào đối với Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc Hệ Thống Giao Dịch, cho dù được liệt kê hoặc chưa được liệt kê tại Bản Công Bố này, dẫn đến việc Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc thực hiện giao dịch trên Hệ Thống Giao Dịch theo đúng mong muốn của Khách Hàng.

3. Bồi thường 
Khách Hàng tuyên bố, bảo đảm và cam kết bồi thường cho TPS đối với mọi khiếu nại, khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại, phí tổn và chi phí mà TPS thực tế gánh chịu hoặc phải chịu trách nhiệm, dù liên đới hoặc riêng rẻ, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến cho Khách Hàng.

4. Hỗ trợ 
Trong trường hợp Khách Hàng gặp sự cố và/hoặc cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc Hệ Thống Giao Dịch của TPS, Khách Hàng vui lòng liên hệ với TPS qua số điện thoại (028) 7301 3839 để được hỗ trợ xử lý kịp thời.