FAQ

Cập nhật ngày 06/07/2021

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này được ban hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“TPS”).

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này (“Điều Khoản”) được áp dụng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và/hoặc bất kỳ người nào (gọi chung là “Khách Hàng”) tiếp cận, truy cập và sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giao dịch chứng khoán trực tuyến do TPS cung cấp tại từng thời điểm thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến iTrade của TPS (“TPS iTrade”) bao gồm:

 1. Trang điện tử (website) “www.tpbs.com.vn”;
 2. Ứng dụng (app) TPS Mobile”;
 3. Các phiên bản phần mềm, ứng dụng giao dịch dùng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng và/hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác liên quan đến và/hoặc phục vụ cho giao dịch trực tuyến của Khách Hàng được triển khai áp dụng bởi TPS;
 4. Các hệ thống, phần mềm, ứng dụng giao dịch và/hoặc hỗ trợ khác được triển khai áp dụng bởi TPS liên quan đến và/hoặc phục vụ cho giao dịch trực tuyến của Khách Hàng; và
 5. Các thư điện tử, thông tin điện tử hoặc dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào khác được phát hành và/hoặc truyền tải bởi TPS thông qua TPS iTrade.

II. THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ TPS

 1. Bằng việc truy cập, đăng nhập, sử dụng và/hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào trên TPS iTrade, Khách Hàng thừa nhận rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều Khoản này, Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến và bất kỳ quy định nào liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade được TPS ban hành và áp dụng tại từng thời điểm. Trường hợp không đồng ý, Khách Hàng vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng TPS iTrade dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. TPS có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều Khoản này và quy định khác liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng tại từng thời điểm bằng phương thức đăng tải trên TPS iTrade. Khách Hàng cần thường xuyên kiểm tra mục “Điều khoản và điều kiện sử dụng” trên TPS iTrade để kịp thời cập nhật các sửa đổi, bổ sung, thay thế của Điều Khoản này. Trường hợp Khách Hàng tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng TPS iTrade đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

III. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TPS ITRADE

1. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Trừ khi pháp luật có quy định khác và/hoặc Khách Hàng có thỏa thuận khác với TPS, tất cả các thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, biểu tượng, các tập tin được ​​tải xuống và các tập tin khác (gọi chung là “tài sản trí tuệ”) là tài sản thuộc quyền sở hữu của TPS và được bảo hộ về bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 2. Điều Khoản này, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao tài sản trí tuệ hoặc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc cấp bất kỳ quyền hạn nào khác đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên TPS iTrade, kể cả nội dung mà Khách Hàng đã tạo ra hoặc gửi đến TPS iTrade.

2. Quyền và hạn chế của Khách Hàng

 1. Điều Khoản này cho phép Khách Hàng, tùy theo khả năng của mình, được xem, sử dụng, phân tích, lưu trữ, định dạng lại và in thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade nhằm phục vụ mục đích cá nhân của Khách Hàng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Khách Hàng không được:
 1. Sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade; hoặc xóa bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với thông tin, nội dung, dữ liệu đó;
 2. Sử dụng thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade cho mục đích thương mại hoặc mục đích không được phép dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc bán quyền truy cập TPS iTrade, thiết lập quảng cáo, tài trợ hoặc quảng bá trên TPS iTrade, lạm dụng hoặc sử dụng sai ý nghĩa, mục đích của bất kỳ thông tin, nội dung, dữ liệu, sản phẩm, tiện ích nào được cung cấp trên TPS iTrade hoặc vi phạm quy định về bảo mật thông tin đối với thông tin, nội dung, dữ liệu đó;
 3. Sửa đổi, phát triển, tạo ra các sản phẩm, tiện ích có chức năng tương tự như TPS iTrade hoặc các sản phẩm, tiện ích phái sinh dựa trên TPS iTrade;
 4. Sử dụng hoặc ứng dụng hệ thống, phần mềm, ứng dụng của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bots, mods, hacks và scripts) để xóa bỏ, tách rời hoặc làm thay đổi kỹ thuật đối với bất kỳ phần nào của TPS iTrade; hoặc điều chỉnh, can thiệp bất hợp pháp hoạt động của TPS iTrade vì bất kỳ mục đích nào;
 5. Thực hiện hành vi, rõ ràng hoặc có nguy cơ, gây ra hoặc làm phát sinh các lỗi hoặc sự cố liên quan đến TPS iTrade; hoặc xâm nhập vào hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành TPS iTrade;
 6. Ngăn chặn, phá vỡ hoặc vô hiệu bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng TPS iTrade hoặc các hạn chế khác do TPS quy định hoặc cơ chế quản lý bảo mật hoặc công nghệ nào trong TPS iTrade;
 7. Sử dụng thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade dưới hình thức: (i) đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào khác; (ii) có khả năng gây ra sự nhầm lẫn cho TPS hoặc TPS iTrade; (iii) gây ảnh hưởng đến uy tín của TPS; hoặc (iv) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của TPS.
 1. Bên cạnh đó, Khách Hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và nghĩa vụ pháp lý hiện hành, bao gồm các quy định của pháp luật có liên quan đến bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác; phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, gian lận thương mại, quấy rối, đồi trụy, lệch lạc, xâm phạm quyền riêng tư, trách nhiệm bồi thường vi phạm ngoài hợp đồng. Hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến việc Khách Hàng bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc trách nhiệm hình sự và bị áp dụng hình phạt.

3. Liên kết của bên thứ ba

 1. TPS iTrade có thể liên kết với hoặc cung cấp những đường liên kết tới các trang điện tử, sản phẩm, dịch vụ, thông tin, nội dung và dữ liệu của bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba”) mà TPS không sở hữu hoặc không kiểm soát. TPS không đảm bảo bất kỳ khía cạnh nào cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung trên các Liên Kết Của Bên Thứ Ba mà không phụ thuộc vào việc có sự chấp thuận của TPS hay không.
 2. Khách Hàng hiểu rằng các Liên Kết Của Bên Thứ Ba có thể đã được đăng ký bản quyền hoặc quy định cấm hoặc hạn chế truy cập, sử dụng, do đó, Khách Hàng có thể cần thêm sự đồng ý hoặc cam kết tuân thủ đối với các quy định hoặc các điều khoản sử dụng của bên cung cấp Liên Kết Của Bên Thứ Ba để truy cập và sử dụng các Liên Kết Của Bên Thứ Ba.
 3. Ý kiến, lời khuyên và bất kỳ nội dung nào khác được thể hiện bởi bất kỳ Liên Kết Của Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trên TPS iTrade đều là quan điểm riêng của bên thứ ba đó mà không phải của TPS. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm khi dựa vào các ý kiến, lời khuyên hoặc các thông tin đó và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với TPS. Trong mọi trường hợp, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, đều không hàm ý việc TPS xác thực, cho phép, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hình phạt hoặc hậu quả phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng hoặc dựa trên ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin trên các Liên Kết Của Bên Thứ Ba.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Thông tin bảo mật

 1. Khách Hàng thừa nhận rằng bằng việc Khách Hàng tiếp cận, truy cập và sử dụng TPS iTrade thì TPS có thể ghi nhận, thu thập hoặc ghi lại được tất cả các thông tin liên quan đến Khách Hàng, có thể là thông tin định danh, thông tin nhân thân của Khách Hàng là cá nhân, thông tin đại diện của Khách Hàng là tổ chức, thông tin liên quan đến việc truy cập, sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng và bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào dưới đây (gọi chung là “Thông Tin Khách Hàng”):
 1. Thông tin sinh trắc học, thông tin xác thực của Khách Hàng hoặc thông tin mà Khách Hàng điền vào các biểu mẫu trên TPS iTrade như đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, đề nghị hoặc đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do TPS cung cấp, các biểu mẫu và tài liệu khác mà TPS yêu cầu hoặc Khách Hàng cung cấp cho TPS tại mọi thời điểm trong quá trình sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng;
 2. Thông tin về các giao dịch và hoạt động được Khách Hàng thực hiện trên TPS iTrade, thông tin liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà TPS cung cấp cho Khách Hàng hoặc các thông tin mà TPS thu thập, nhận được từ Khách Hàng tại từng thời điểm tùy thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ Khách Hàng sử dụng;
 3. Thông tin chi tiết về việc truy cập của Khách Hàng được hiểu bao gồm thông tin về thiết bị (máy tính, thiết bị di động, máy tính bảng,..), thông tin đăng nhập cũng như địa chỉ IP, cookies, pixel, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị được Khách Hàng sử dụng để truy cập TPS iTrade, phần mềm trình duyệt được sử dụng để truy cập hoặc thời gian của từng lần truy cập.
 1. Thông Tin Khách Hàng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Điều Khoản này sẽ không được áp dụng đối với các thông tin TPS tiếp cận, thu thập hoặc biết được thông qua các hình thức hợp pháp khác mà TPS không bị ràng buộc nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin đó.
 2. Trong trường hợp Khách Hàng chấm dứt sử dụng TPS iTrade thì Khách Hàng thừa nhận rằng TPS được tiếp tục xử lý, sử dụng, lưu trữ Thông Tin Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép và quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Điều Khoản này.
 3. Đối với các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho các bên thứ ba thông qua trang điện tử (website), phần mềm, ứng dụng hoặc bất kỳ nền tảng nào khác của bên thứ ba mà ở đó hiển thị quảng cáo hoặc thông tin liên kết của TPS, không phụ thuộc vào việc có hay không bất kỳ thỏa thuận hoặc liên kết nào giữa TPS và các bên thứ ba này, thì Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Điều Khoản này không áp dụng đối với thông tin Khách Hàng cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp nêu trên, cũng như TPS sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào liên quan đến việc truy cập, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Khách Hàng với các bên thứ ba nêu trên. Quy định này cũng áp dụng tương tự đối với trường hợp Khách Hàng truy cập, trao đổi, cung cấp thông tin cho các bên thứ ba thông qua Liên Kết Của Bên Thứ Ba hiển thị trên TPS iTrade như được định nghĩa và quy định tại “Điều khoản và điều kiện sử dụng”.

2. Trách nhiệm bảo mật thông tin

 1. TPS luôn nỗ lực tối đa và áp dụng thực hiện tất cả các biện pháp mà TPS cho là cần thiết trong khả năng của TPS để bảo mật Thông Tin Khách Hàng. Dù vậy, việc sử dụng và vận hành TPS iTrade trên nền tảng mạng Internet trên thực tế có thể không thật sự an toàn tuyệt đối, cùng với bản chất mở của hệ thống thông tin trên mạng Internet, dẫn đến một số trường hợp dữ liệu chứa đựng Thông Tin Khách Hàng có thể bị rò rỉ vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp mà TPS áp dụng, cũng như dữ liệu chứa đựng Thông Tin Khách Hàng có thể bị truy cập và sử dụng trái phép bởi những người khác, hoặc Thông Tin Khách Hàng được trao đổi giữa TPS và Khách Hàng không đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn tuyệt đối trong suốt quá trình truyền dữ liệu qua mạng Internet. Khách Hàng thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể phát sinh trong các trường hợp nêu trên.
 2. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh trong các trường hợp nêu trên, đặc biệt là nhằm mục đích tránh việc truy cập và sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng bởi những người khác, TPS iTrade và hệ thống thông tin TPS sử dụng để lưu trữ, bảo mật Thông Tin Khách Hàng sẽ được bảo vệ bởi cấu trúc mạng an toàn theo nhận định hợp lý của TPS tại từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, trong phạm vi khả năng của mình, TPS sẽ cố gắng để tránh việc tẩy xóa hoặc phá hủy trái phép đối với Thông Tin Khách Hàng, cũng như TPS sẽ thường xuyên cập nhật, cải tiến, nâng cấp công nghệ bảo mật, mã hóa dữ liệu… và ứng dụng các công nghệ mới vào hệ thống thông tin của TPS.

3. Giới hạn sử dụng thông tin khách hàng

Thông Tin Khách Hàng chỉ được TPS sử dụng hạn chế trong giới hạn cần thiết nhằm mục đích sau đây:

 1. Hỗ trợ tốt hơn trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng cũng như việc xử lý, quản lý, vận hành và nâng cao hệ thống giao dịch, tài khoản giao dịch của Khách Hàng tại TPS.
 2. Hỗ trợ TPS nhận dạng được Khách Hàng để từ đó giúp bảo mật tốt hơn Thông Tin Khách Hàng, đặc biệt là các thông tin định danh và thông tin tài khoản giao dịch của Khách Hàng.
 3. Hỗ trợ TPS nắm bắt được các nhu cầu đầu tư, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng để có thể cung cấp cho Khách Hàng các phân tích đầu tư, khuyến nghị hoặc ý kiến tư vấn về cơ hội đầu tư, sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
 4. Liên hệ với Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng bằng đường bưu điện, thư điện tử, fax, điện thoại và hoặc các ứng dụng liên lạc khác khi có các sự kiện liên quan đến và/hoặc phát sinh từ mối quan hệ giữa TPS và Khách Hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán và giao dịch trên tài khoản của Khách Hàng.
 5. Hỗ trợ cho các hoạt động cần thiết của TPS, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển kinh doanh, phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
 1. Tiết lộ thông tin khách hàng

Không bị giới hạn bởi quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Điều Khoản này, Thông Tin Khách Hàng được chia sẻ, tiết lộ trong trường hợp sau đây:

 1. Nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng và hiệu quả hơn cho Khách Hàng, Thông Tin Khách Hàng có thể được chia sẻ, trao đổi giữa trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, bộ phận, phòng ban, nhân sự của TPS.
 2. Khách Hàng thừa nhận rằng TPS có thể sẽ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho bên thứ ba không phụ thuộc vào việc có liên kết hoặc không có liên kết với TPS để thực hiện các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán và giao dịch trên tài khoản của Khách Hàng cũng như cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu đầu tư của Khách Hàng.
 3. Khi có yêu cầu và chấp thuận rõ ràng của Khách Hàng phù hợp với sự đánh giá, xem xét của TPS thì TPS có thể tiết lộ Thông Tin Khách Hàng theo yêu cầu, chấp thuận của chính Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể.
 4. Trong một số trường hợp theo đánh giá hợp lý của TPS xét thấy việc tiết lộ Thông Tin Khách Hàng là cần thiết để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại hoặc tổn thất tài chính, vật chất, uy tín của TPS, hoặc kiểm tra, rà soát các giao dịch được nghi ngờ hoặc có dấu hiệu là bất hợp pháp, vi phạm quy định của pháp luật thì TPS có thể tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc xử lý các tình huống nêu trên, có thể là kiểm toán viên nội bộ hoặc bên tư vấn về kế toán, kiểm toán, pháp luật, lĩnh vực chuyên môn.
 5. Khách Hàng đồng ý rằng TPS được tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi TPS thấy rằng việc tiết lộ là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc để tuân thủ quy định được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ, cung cấp Thông Tin Khách Hàng theo yêu cầu của Tòa án hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam hoặc (các) Sở giao dịch Chứng khoán.

5. Chính sách về cookies và công nghệ tương tự

 1. Trong một số trường hợp TPS có thể sử dụng cookies và các công nghệ khác để tự động thu thập một số loại thông tin khi Khách Hàng truy cập, sử dụng TPS iTrade. Việc thu thập này nhằm mục đích cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng, cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và hiệu quả của sự hiện diện cũng như đo lường hiệu quả của TPS iTrade hoặc các sản phẩm, dịch vụ mà TPS cung cấp.
 2. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng cookies sẽ giúp TPS có thể ghi nhận và cung cấp cho Khách Hàng trải nghiệm sử dụng TPS iTrade tốt hơn cũng như TPS iTrade có thể ghi nhớ thông tin đăng nhập của Khách Hàng trong một khoảng thời gian nhất định để giúp Khách Hàng nhanh chóng đăng nhập truy cập TPS iTrade hoặc có thể dự đoán được các lựa chọn của Khách Hàng hoặc gợi ý các nội dung phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng.
 3. Tính năng của cookies không chỉ bao gồm việc cung cấp thông tin cho TPS mà còn có thể được TPS sử dụng để cung cấp cho bên thứ ba thực hiện dịch vụ phân tích nhằm hỗ trợ đánh giá việc sử dụng và quản lý TPS iTrade, ví dụ Google Analytics. Khách Hàng chịu trách nhiệm trong việc tìm hiểu các liên kết của bên thứ ba nêu trên (nếu có) để hiểu rõ thông tin cũng như các điều khoản về việc sử dụng tính năng cookies của bên đó.
 4. Khách Hàng có thể từ chối hoặc chọn “không chấp nhận” tính năng cookies bằng cách tắt công cụ này trên trình duyệt của TPS iTrade hoặc không chọn “đồng ý” khi hiển thị thông báo tính năng cookies, tuy nhiên, việc hành động như trên của Khách Hàng có thể làm ảnh hưởng hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng một số phần hoặc toàn bộ TPS iTrade của Khách Hàng.

V. KHUYẾN CÁO

 1. TPS iTrade và tất cả các nội dung của TPS iTrade không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, mặc dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo về quyền hạn, khả năng thương mại, tính đúng đắn, tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng, độ tin cậy, tính kịp thời, liên tục hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể nào.
 2. Bằng việc sử dụng TPS iTrade, Khách Hàng thừa nhận rằng việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng là rủi ro của riêng Khách Hàng, Khách Hàng thừa nhận trách nhiệm đối với các hệ quả liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade và TPS sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng.
 3. Bất kỳ lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo nào được Khách Hàng thực hiện thông qua TPS iTrade và/hoặc TPS tiếp nhận được thông qua TPS iTrade thì mặc nhiên hiểu là được đưa ra từ chính Khách Hàng vì lợi ích của Khách Hàng. Lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo sẽ không được sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ kể từ thời điểm TPS tiếp nhận được và TPS hoặc TPS iTrade theo đó sẽ ngay lập tức xử lý, thực hiện theo lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo tiếp nhận được. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hệ quả phát sinh từ việc xử lý, thực hiện theo lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo tiếp nhận được từ Khách Hàng thông qua TPS iTrade.
 4. Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất của TPS, TPS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hệ quả nào trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, khoản phạt hoặc thiệt hại nào liên quan đến (a) việc sử dụng, (b) không thể sử dụng hoặc (c) lỗi hoặc sự cố về nội dung và chức năng của TPS iTrade, bất kể TPS hoặc đại diện có thẩm quyền của TPS đã có cảnh báo về nguy cơ xảy ra thiệt hại hay chưa.
 5. Trường hợp TPS cho rằng Khách Hàng vi phạm hoặc có thể vi phạm Điều Khoản, TPS được quyền thực hiện các biện pháp mà TPS cho rằng hợp lý để bảo vệ TPS hoặc TPS iTrade, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm ngưng hoặc chấm dứt cho Khách Hàng truy cập và sử dụng TPS iTrade. Khách Hàng thừa nhận rằng nếu xảy ra việc TPS thực hiện các biện pháp nêu trên, Khách Hàng sẽ không nhận được bất kỳ bồi hoàn hoặc bồi thường nào đối với các hệ quả phát sinh tại thời điểm tạm ngưng hoặc chấm dứt (nếu có).
 6. Mặc dù TPS có thể thường xuyên theo dõi và/hoặc rà soát các thông tin, nội dung, dữ liệu đăng tải, truyền tải và hiển thị trên TPS iTrade, nhưng điều đó không có nghĩa vụ ràng buộc trách nhiệm đối với TPS và TPS sẽ không chịu trách nhiệm về các hệ quả phát sinh liên quan đến thông tin, nội dung, dữ liệu đó. TPS có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, thay đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, cập nhật hoặc xóa thông tin, nội dung, dữ liệu hoặc bất kỳ phần nào của TPS iTrade mà không cần thông báo trước. Khách Hàng đồng ý với các thay đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, cập nhật đó tại từng thời điểm để tiếp tục truy cập và sử dụng TPS iTrade.
 7. Khách Hàng hiểu rằng bất kỳ hệ thống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử khác, dù là của Khách Hàng, của bên cung cấp dịch vụ cho TPS hoặc của TPS đều có thể gặp sự cố, vấn đề kỹ thuật về truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống hoặc bất kỳ vấn đề nào khác dẫn đến khó khăn hoặc tạm thời gián đoạn việc truy cập hoặc sử dụng TPS iTrade. Khách Hàng sẽ không nhận được bất kỳ bồi hoàn hoặc bồi thường nào đối với các hệ quả phát sinh từ các trường hợp nêu trên.

VI. BỒI THƯỜNG

 1. Khách Hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho TPS không bị tổn hại đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí và chi phí luật sư), phát sinh bởi khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade hoặc việc vi phạm Điều Khoản của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ hợp tác tối đa khi có yêu cầu hợp lý để bảo vệ TPS trước khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp đó.
 2. TPS bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, thừa nhận rằng việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề về bồi thường là của riêng TPS và Khách Hàng sẽ không tự mình giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TPS.

VII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Điều Khoản này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến và/hoặc phát sinh từ Điều Khoản này sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

VIII. HỖ TRỢ 

Trong trường hợp Khách Hàng có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến TPS iTrade và/hoặc nội dung của Điều Khoản này, Khách Hàng vui lòng liên hệ với TPS qua số điện thoại 1900636699 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.