TPS - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHO VAY KÝ QUỸ CẬP NHẬT NGÀY 02.12.2022