TPS: Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố thông tin về:

1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán.

2. Công văn giải trình Biến động lợi nhuận bán niên năm 2021 so với năm 2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- BCTC bán niên năm 2021 đã kiểm toán

- CV giải trình biến động lợi nhuận