TPS: Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của TPS2022-06-24
TPS: Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc phát hành TP riêng lẻ lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 tỷ đồng2022-06-23
TPS: Hợp đồng nguyên tắc số 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPS và ngân hàng BIDV_CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa2022-06-23
TPS: Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2022 về việc Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng2022-06-21
TPS: Biên bản kiểm phiếu 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20222022-06-16
TPS: Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2022 về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20222022-06-16
TPS: Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 15/06/2022 về việc thành lập chi nhánh Đà Nẵng2022-06-16
TPS: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20222022-05-26
TPS: Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 về việc Phát hành TP riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng2022-05-19
TPS: Quyết định HĐQT số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2022 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của công ty2022-05-19