Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 1 năm 2021 so với quý 1 năm 2020

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

- BCTC_Quý 1.2021

- CV_Giải trình_BCTC Quý 1.2021 so với Quý 1.2020